Nu u treśi

 • HrvatskiHrvatski
 • 0
  33
  Foto: pixabay.com

  Dă ahaje kit dă ȋn đesur pućenj svedoćuli dă svatu ku aljan pȋlȋngă Romi păšćitot păn Europa pă Phralipen mar ȋn đesur šȋ opširnă su skris. Aje śe maj retko ahuzănj ȋs akcijur dă kontra svatur dă aljan, a kari poduzmulešći Romi šȋ Romkinjurljé šȋ ajé dă una ȋngrămadă a nu ka individualnă – bătarniśi. Grămada dă dóvăzăś tȋnjir Romi so-r astrăns aša ȋn Češka, kum ar faśi śeva kontra dă aljanu pă internet.

  Grămada, dȋn kari ȋs majmulc studentur šȋ studenticur, aktivistur šȋ aktivistkinjur, volonterur šȋ volonterkur, una ȋngrămadă nadziralešći šȋ părešći diskriminatornă svatu pă Internet, ali šȋ razvijalešći sadržaju kari pružulešći protunarativur la svatu ku aljan. Una ȋn grămadă lukră šȋ pă bază dă dokazur kari maj ȋnkulje su hasnali pȋntru dă điriptaći lukrur šȋ prijavur la policiji ȋn veză ku svatu dă aljan.

  Akcijasta ȋj un parći dă una ȋngrămadă projektu a lu Europskă centru pȋntru điriptaće a lu Romilor ( ERRC ), Forumu pȋntru a lu ominjilor điriptaći šȋ ROMEA kari ari dă ceg detekcijă šȋ majpucȋn svatur dă aljan pă Internet, ka šȋ podnosulala dă părur ka unu dăn smerur dă izravnă rešilala a lu svatu ku aljan ȋn onlajn sferă.

  Ȋn đésur postojulešći izravnă veză ȋntri svatu dă aljan objavalit pă Internet šȋ stvarnă zoćinur dăn aljan făkuc pălȋngă Romilor, u komentărzăt ku asta šansă presedniku dă ERRC- Đorđe Jovanović. Komentarur dă aljan pă internet ȋn mulći slućajur poticilešći pă maj dăparći zloćinur pălȋngă Romi – ȋnkakum kȋnd vinji dăla javnă osobur kari hasnalešći aljanu protiv Romi pȋntru politićkă hasnik. Anoštri romskă aktivistur  pă asta spus: poduzmulală merur protiv aheje kari promicilešći aljanu šȋ aheje a lu kurijă dužnostu ar trăbujă să fijă dužnostu kit să uklonulaskă, u dodulit Jovanić.

  Ȋn tótă ză pă Facebook văd aljan protiv dă Romi.  Éje ominj gȋnđešći kă, dakă s askunđi dăpă kompjutor, nu trăbujă să suoćulaskă ku posljedicur. Ȋnkred kă ȋn budućnostu u postojuli majućinkovită parći dă glubit pă ejé ominj, asta ȋj razlogu adăśe mes ukljuljućulit ȋn asta projekt ka volonteru ȋn ROMEA. Trăbă kit să nji usredotućulenj pă svatu dă aljan šȋ kit să ȋnśirkănj kit să nji burulenj protiv dă jel pă toći mogućă părc, u zăs František Német, unu dăn volonterur šȋ studentu pă Češkă tehnićkă sveućilištă ȋn Prag.

  Gȋnđăsk kă asta projekt ȋj tari važnă kă arată kit internetu poći să fijă opasan. Anume mes iznenadalit kă ješći a tité svat ku aljan protiv Romi, a pogotovo a ku kȋnd a lu romilor izbeglicur dȋn Ukrajina vinji ȋn Češka. Kȋnd šȋ kȋnd  sămcu kă ubrăznjăśije da hejé ominj kari objavalešći svatu ku aljan pă Facebook śe jašă dȋn frustracijă a lu a lor kustu. Dastaféle svat trăbujă mjamult prijavalići šȋ majmult kit să kontroluzaskă dăpă élje društvenă mrežur. Gȋnđesk kă trăbă kit să fijă majmulc dastaféle projektur, u zăs Veronika Banova, volonterka šȋ studentica dă điriptaći pă tótăućilištă West Boheim.

  Društvă dă Internet, dă Internet društvu

  Kum śe zăśi šȋ aktivisti dă asta vrednă inicijativă, nujă kă ȋj Internet svetu dă jel sȋngur, šȋ dăla pravă svet lot ȋndărăt. Anj izveštavalit nuj dă mult kum ȋj dă suduluj postupku ȋn veză ku murćušagu a lu Stanislav Tomáš, Romu kari u murit dăpă nasilnă dusu dăla parći a lu češkă policiji, u rămas dăparći dăla adusu a lu  điriptaći.

  La milžuku dă martu ȋn Češka Glavnă inspektoratu a lu policijskă službur (GIBS) u ȋn ćis istraga dă postupanji a lu policijskă službenikur kari or fost la apukala a lu Tomáš. Su utvrdălit kă a lu policiji intervencijă u fost izvedălită pă standardnă parći, ku priminilala a lu zakonuluj merur dă sălă, a lu kurijă hasnalală nu u avut dokazalită uzroćnă veză ku maj ȋnkulje murćušag. Pă Tomáš ȋn toku dă apukală a ku anu ȋn julu policaji ȋn Teplice nasilno lor pus źos, dăpă śe u murit. Snimku dă a luj apukală u fost ȋnpărcătă pă društvenă mrežur. Pă snimkă să véđi kum policajcu ȋnđinucunat šađi pă alu Tomašuluj gurmaž pă parći kari  a duśi ȋn firi pă a lu polliciji amurală a lu njegru George Floyd unu an ménti ȋn SAD.

  Ȋn Češka kustă mari zajednică a lu Romilor kari umără la 300 mijur dă ominj. Dăstulă dajé anj skris ȋn Phralipen dă recentnă krišćemé dă nasiljă pălȋngă Romi šȋ Romkinjur ȋn Češka, ali šȋ la lungă historija dă postujalală a lu dastaféle nasilji, hunđi politićari ȋn javnă loku ȋn toku dă éj nu să libilé kit să izjavalaskă kum ȋs Romi ljinoš šȋ ološur. Svatu ku aljan ȋj, śeva ka tipu dă (historijskă) standardu, lunźită mȋna dă opresijă kari ȋj sustavnă šȋ stalnă. Ku ajé maj mult ȋj totă viđeré dă bătaji protiv dă svatu ku aljan nu numa bun vinjită, nego – nužnă.

  Komentiraj

  Unesite svoj komentar
  Unesite svoje ime