A lu Romilor edukacijskă- kulturnă centru u dăsvăkut a luj uša ȋn Nopći dă muzejur

 • HrvatskiHrvatski
 • EnglishEnglish
 • 0
  108
  Foto: Phralipen

  Hȋrvatskă kulturnă scenă dăla vinjir 28. januaru 2022. an maj găzdakă ȋj dă unu edukacijskă- kulturnă prostoru, Romskă edukacijskă-kulturnă centru ( REKC ). Unija a lu Romilor ȋn Republika Hirvatska “KALI SARA” ku podrškă dăla saborskă zastupniku Veljko Kajtazi u osmislilit prostor ȋn kari dȋntrukalji dăn tot felur dă edukacijskă programur, dă a lu kultură stvralaštvă šȋ medijskih aktivnostur să lunźaskă razvojnă procesur kari duśi păn la pljină integraciji a lu Romilor ȋn hȋrvatskă društvă.

  Edukativnă programur or fi namjenjenă a lu toći generacijur, prilagođenă dobă šȋ  trăbujalur, a ku cegu dă osnaživanjă šȋ povećălală dă osobnă vještină šȋ znanjur. Ka primer su organizili igraonicur, radionicur šȋ tečajur pȋntru kupij šȋ tȋnjiri, dă ćiljin programur dă ažutat ȋn ȋnvăcală šȋ pripremă dă matură, savjetovanjur, seminarur šȋ tribinur ku aktualnă šȋ prioritetnă temur. Kulturnă Programur or obuhvatali, ménti dă kutotu a lu Romilor umetnićkă stvaralaštvă ku cegu dă predstavljanjur a lu Romilor baštină, ka šȋ izrićaju dă suvremenă a lu Romilor umetnostu ȋntri izložbur ȋn galerijskă prostorijur a lu REKC-u, koncertur šȋ književnă promocijur ȋntri umetničkă radionicur šȋ tećajur. Medijskă aktivnostur or obuhvatali edukacijur šȋ trenirzalur dă rȋnjir Romi ȋn parće dă medijskă pismenostu šȋ a lor izražavanjur šȋ kreiranjur a lu mediji sadržajur, ka šȋ informiranjur ku Radio Kali Sara Hȋrvatska.

  Svećanostu dă dăsvăśeri organizalită ȋj ȋn Nopće dă muzeju, a šapćizăś pă rȋnd, a partner a lu Hȋrvatskă muzejskă društvă u fost baš Unija “KALI SARA” ku a lu Romilor memorijalnă centru Uštica šȋ a lu Romilor edukacijskă – kulturnă centru. Dă asta prigodă ȋn galerijskă prostoru postavalită ȋj izložbă Tragovima romske culture – zaslužni među nama kari kustocur Sunčica Habus šȋ Dunja Jakopović or osmislilit ka poveznică ȋntri dă astăs, prošlostu šȋ budućnostu ȋn odnosu pă lok kari a lu Romilor zajednică šȋ a ljij baštină ari ȋn dă astăs multikulturalnă društvă

  Ku akuljiźala dă portretur a lu istaknalic pojedincilor dȋn a lu Romilor zajednică ( 31 portretnă slikă) or uspilit să aréći znaćajnă parći a lu Romi šȋ Romkinjur kari su or riđikat dȋn kolektivnă memorijă obilježenă ku migracijur, nasilnă prošlostur šȋ traumur šȋ znaćajnă or adus la dȋn tot félur dă društvenă – kulturnă šȋ znanstvenă sferur – književnostu, novinarstvă, edukacijă, la muzikă šȋ kazališnă umetnostu, glumă slikarstvă, sport, društvenă aktivizmu šȋ la politikă. Izložba osvetlălešći a lu Romilor kultură šȋ historijă, Osvestălešći pă aje parći nuopravdalită ignorancijă lu alu Romilor znanstvenă, kulturnă šȋ umjetnićkă postignućur ka adusu la razvoju dă cicilizirană društvă.

  Pă svećanostu dă dăsvăśeri alu Romilor edukacijskă- kulturnă centru a lu uzvaniśi, dragă gišć šȋ urtaś su obratalit presedniku dă Vladă RH Andrej Plenković, saborskă zastupniku Veljko Kajtazi šȋ presednica dă Hȋrvatskă muzejur društvă Vlasta Krklec. ȋntri gošć, a lu kurijă broju u fost ogranićilit dă epidemiloškur merur, a kari pratale svećană program šȋ să ujta la izložbă or fost šȋ popredsedniku dă Vladă RH Booris Milošević, ministrica dă kultură šȋ medijur Nina Obuljen-Koržunek, ravnatelju dă Upravă pȋntru nacionalnur manjinur a lu  Ministarstva dă znanost šȋ edukaciji ȋn Hȋrvatska Nandor Ćapo, rektoru dă Sveućilištă ȋn Zagreb Damir Boras, izaslanica a lu gradonaćelniku dă varušu Zagrebu, saborskă zastupnică šȋ dopresednica dă Skupštină Vaušu dă Zagreb Ivana Kekin, voditeljica dă Službă pȋntru nacionalnur manjinur dă Varušu Zagrebuluj Tanja Horvatin, dekanu dă Visokă iškulă pȋntru komunikacijă menadžmentu Edward Bernays Damir Jugo, izaslaniku a lu muftiji dă islamskă zajednică ȋn Hȋrvatska Mevludi ef. Arslani, veleposlaniku dă Azerbajdžan ȋn Hȋrvatska a luj E. domnu Fakhradin Gurbanov, veleposlaniku dă Indijé ȋn Hȋrvatska a luj E. domnu Raj Kumar Srivstava, predsednikur šȋ predstavnikur dă Vijećur a lu Romilor nacionalnă manjină dn órăkići a lu Hȋrvatska županijur, predstavnikur dă udrugur šȋ medijur, članur dă organizacijskă odboru a lu Kongresu dă tȋnjir Romi šȋ élci gošći.

  ȋn sklopu REKC –a Unija “KALI SARA”  u pokrenulit šȋ Radio Kali Sara Hrvatska ku cegu majbaloură ukljućulala a lu Romilor ȋn dȋn tot félur dă tokur dă društvenă kustu šȋ a lor maj bună informiranostu. Premijeru Plenković šȋ saborskă zastupniku Kajtazi dăpă ujtari la izložbă  or fost gošć ȋn radijskă studio, a ȋn skurt svatu ku voditeljica pemijeru Plenković intri kutotu altu, u istaknalit kum ȋj ostvaralită kvalitetnă suradnji obilježălită ku ȋnkriđală šȋ priśipală a lu trăbujala a lu Romilor zajednică šȋ kari ȋj formalizirană ku adusu dă élśi šȋ altu Operativnă planu alu Vladă.

  Prioritetnă trăbujalur šȋ problemur a lu Romilor zajednică ȋn Hȋrvatska, a kari ȋs identificirană ȋn Operativnă program sugerirană ȋs baš dăla domnu Kajtazi, dăla a luj suradnikur šȋ elci relevantnă dionikur kari pružulešći strućnă ažutari a lu Vladă ȋn dȋn tot félur dă resorur, a lu a lor rešilala ku Operativnă program dodatno olakšalešći Nacionalni planu pȋntru ukljućulala a lu Romilor dă razdobljé dăla  2021.păn la 2027. anu  šȋ akcijskă planu, u zăs premijer Plenković šȋ u dodulit: Projektnă šȋ financijskă podrškă ȋj ćejé pȋntru ostvaralala dă cegur ȋn viđeré dă śe maj benji šȋ majkvalitetnijă ukljućulala a lu Romilor ȋn a lu Hurvecilor društvă. Ajé znaćalešći ȋnbulureme a lu toßi aspektur ȋn kari să ȋnbulurešći identitetu d ă asta cară, poštovanji, kultury, hasnalala dă ljimba pă modelu C ȋn edukacijskă sustavu, ali inkakum šȋ financirzala dă projektur kari ari baloură simbolićkă važnostu, kašă Memorijalnă centru ȋn Uštica šȋ Falu dă duremi, a dăkă nji ȋnturśenj pălȋngă budućnostu atunśé inkakum šȋ a lu Romilor edukacijskă – kulturnă centru ȋn milžuku dă varušu Zagrebu ȋn a lu kurijă dăsvăśeri astăs ȋj šćenj aiśe.

  Dăpă službenă parći dă program, ȋn skurtă pauză ménti dă mersu pă dă Književnă sara: O romskom snu i javi, Dă a lu Romilor vis šȋ javă, pă kari pȋntru posetiteljur ȋn Nopće dă muzejur Unija “KALI SRA” u organizilit predstavalal dă kenvijur Snovi jednog Roma šȋ Romanipe – Iz sjene na svijetlo, zastupniku Kajtazi ȋn a luj izjavă Śintru Phralipen I staknalit kum vinjere a lu premijeru Plenković pă svećanostu dă dăsvăśeré lu a lu Romilor edukacijskă- kulturnă centru ȋj mari ćastu kari doživălešći šȋ ka podrška a lu Romilor cară šȋ ka potvrda dă bună suradnji šȋ ȋnkriđeri ȋntri Vladă šȋ koalicijskă partnerur ȋntri kari ȋj šȋ jel sȋngur

   Mes ȋnkristat śe premijeru u trikut prostorijur a lu Unija Roma ȋn Republika Hȋrvatska “KALI SARA” šȋ  ku dăsvăkut centru u văzut šȋ Središnja knjižnica alu Romilor, multimedijalnă dvorana šȋ kancelarijskă prostorur. Pă ajé parći u putut kit să steknălaskă slikă dă obimu šȋ organizacija dă lukru a lu Unija “KALI SARA”. Isto aša ȋn a luj pitrikală u fost šȋ ministrica dă kultură šȋ medijur , domna Obuljen- Koržinek šȋ potpresedniku dă Vladă domnu Milošević kari una ȋj šȋ presedniku dă Povjerenstvo pȋntru pratalala a lu Nacionalnă planu pȋntru ukljućulala a lu Romilor dă razdoblji dăla 2021. păn la 2027.an šȋ kari zasigurno  pă budućă sednicur u puće să pružulaskă inka maj mari podrškă a lu projektur kari predlagalenj. Šȋ ku asta šansă u putut să vadă kă sredstvur namenăliči a lu Romilor nacionalnă manină pă ćist ȋs realizirană ȋntri konkretnă projektur, u zăs Kajtazi šȋ u lunźit: Kutotu śe lukru ȋn suradnji ku Unija “KALI SARA”  benji ȋj planărzăt šȋ koordinărzăt, dakle lukrănj sistematski šȋ ku cegur, a nu stija šȋ hasnalesk šȋ asta šansă kit să mă zafalalesk lu a mej suradnkur šȋ djelatnikur “KALI  SARA”. ȊN Dóvăzăś dă éj anj izgradalit a lu Romilor memorijalni centru Uštica šȋ falu dă duremi, a lu Romilor edukacijskă- kulturnă centru, anj dăsvăkut Središnjă a lu Romilor knjižnică šȋ śe ȋj maj važno nus éšće numa pustă objektur nego alor funkcijă ostvaralešći dăn ză ȋn ză ȋntri găzdaśi sadržajur šȋ dȋn tot félur dă događanjur. Mes fălos śe maj tănără genracijă kari vinji dăpă noj u ave dă tot bunji temeljur dă nadogradnjă, śefeldă noj nu anj avut.

   

   

  Komentiraj

  Unesite svoj komentar
  Unesite svoje ime