Méđimura poći šȋ trăbujă maj benji!

 • HrvatskiHrvatski
 • 0
  117
  Foto: izbori.hr

  Romi mar ku sutur dă anur kustă ȋn Méđimury, a asta potvrdălešći élśȋ dă historijă podatku kari datiralešći dȋn 1828. an ȋn kari Romi să spominjilešći la élśi rȋnd pa asta regijă. Astăs, ȋn Méđimura ješći 12 a lu Romilor kumpănjur, kȋnd ȋs maj mult dă 400 a lu Romilor familijur uspešnă integriralic ȋn 44 dăla 111 alu međimura satur. Asta maj mari a lu Romilor zajednică mar pă predstojećă izborur pȋntru članur ȋn predstavnićkă telur a lu jedinicur šȋ podrućnă ( regionalnă ) samoupravur la 16. maju 2021. an or avé šansă pȋntru izrazalală dă a lor stavur šȋ dă ažunsu dă a lu maj mar dăla politikă điriptaći ku politićkă participacijă pă područji a lu mesnă odborur, općinur šȋ županijur.

  Tim dă tȋnjir Romi, ustrajalic ȋn a lor vizijur šȋ težnjur kit lu a lor zajednică să osiguralskă majbun šȋ majkvalitetnijă kust, dă čiljin majbunji dă kust kondicijur ȋn a lor a lu Romilor kumpănj a kari lokalnă politikur zapostavalešći mar ku éji pȋntru śe a kulo să kustă ȋn tari urăći infrastrukturnă, sanitarnă šȋ stambenă kondicijur, a dă nedostatku a lu kulturnă, grămadă šȋ edukacijskă sadržajur ȋn élje kumpănj kit să nu svătenj, su odlućulit kit să kandidaralskă pă izborurlje śe vinji.

   Tar ȋn a lor stavur, idejur, težnjur šȋ gȋnđalur kă Méđimura poći šȋ trăbă maj benji, pȋntru a lu općini Vijećniś su kandidaralit :  Martina Oršuš dă Općinsko vijeće Općine Nedelišće šȋ Kruno Oršuš dă vijećnik alu Općini vijećă a lu Općini Pribislavec ka  nositeljur dă nuzavisne listă,  Marko Balog dă zamenik a lu  načelnik  a luOpćini Orehovica pă listă Hȋrvatska demokratska zajednica (HDZ) šȋ Elvis Kralj dă član ȋn Županijska skupština a lu Međimurskă županiji pă  kandidacijskă  listă a lu SDP.

  Dă komentar dă izborur śe vinji anj arugat la Martina Oršuš, studentică dă a trilje an pă smeru sestrinstvo pă Zdrastveno veleučilište ȋn Zagreb šȋ dă majmulc anur aktivistică pȋntru jednakoostu šȋ điriptaće a lu Romilor., a kari pa Élśi ongresu dă tȋnjir ȋn repubulika Hȋrvatska u fost acȋnut ȋn oktobar 2020. anu u fost presednică a lu Organizacijskă odboru. Ku obzir kă Păragz ȋn kari ju kust ȋj majmari a lu Romilor kumpanji ȋn Hȋrvatska, a mej kolegur šȋ ju anj odlučulit kit să nji kandidaralenj ku nuzavisnă listă kă ȋnkriđenj kă pućenj să osvojulenj maj mult dă unu lok ȋn a lu Općini vijeće, a śe nji jamćalešći Ustavni zakon dă điriptaće a lu nacionalnă manjinur, nju zăs Martina šȋ maj u dodulit: Pă ajé parći onj puće să utjecalenj pă sastavu a lu Općini Vijeće šȋ să stvorulenj kondicijur šȋ să hasnalenj maksimalan broj dă mogućnostur ljigaći ku napretku a lu nastră zajednică šȋ hasnă dă a noštri sumještanur. Svesnă kă problemur kari lju ašćiptalji ȋs mar, dodulešći kum ku kolgur šȋ suradniśi smatralešći kă jedinstvo a lu Romilor zajednică u žuka mari ulogă. pȋntru rišilală dă anoštri problemur trăbujă să fijenj složnă, ujedinjenă šȋ ustrajnă, ka šȋ ȋn procesu dă ostvaralit dă tóći anoštri điriptaćur pa aša šȋ politićkă.Pă éšće izborur onj arăta jedinstvenă politićkă voji.

  Foto: Phralipen

  La kandidatura a lu Elvis Kralj pȋntru članu ȋn Županijskă skupštină a lu Međimurskă županiji pă ešće izborur u prethodulit lungac éji bavalala ku a lu Romilor problematikă. U fost potpredsjednik dă Udruga a lu Romilor Bajašilor, zamenik a lu presednik dă Vijeće a lu Romilor nacionalnă manjină ȋn Međimurskă županiji ȋn dóvă mandatur, a ka obnašatelju dă pă rȋnd funkcijur , članu  dă Povjerenstvo Śitru pitriśala a lu provedbă nacioinalnă strategiji a lu Romilor ȋn dóvă mandatur, čalnu alu Ekspertnă Radnă grămadă Śintru făkătura dă Kurikulum pă C model Śintru a lu Romilor nacionalnă manjină, članu a lu županijskă odboru dă promicilală śi protekcijă a lu ominjlior điriptaći, članu alu Unija a lu Romilor ȋn Republika Hȋrvatska „KALI SARA“ šȋ unu dȋn bliskă suradniśi a lu saborskă zastupniku Veljko Kajtazi, predstavalé pa a lu Romilor zajednică pă područji dă ȋntragă Hȋrvatska.

   Pă ešće izborur am odlućulit să mă kandidaralesk dă članu ȋn Županijska skupština a lu Međimurskă županiji kum maj mult aš potaknalit nužnă šćimbalur pȋntru a lu Romilor zajednică ku cegu dă ostvaralală maj bun šȋ majkvalitetnijă a lu životnă standard pȋntru to, u obrazložulit Elvis Kralj a luj kakndidatură šȋ u dodulit: Šȋ dakă šȋ păn aku mult ma-m angižaralit šȋ ku kolegur dăstulă dajé a făkut, anume mă gȋnđesk kă Méđimurje poći šȋ trăbujă majbenji. Ku a ljij gospodarskă šȋ maj larg ekonomskă potencijalur anóstră županijă ȋj primer a lu élćilje županijur šȋ regijur, ali ku žalji nujă primer ȋn postupanji pȋlngă a lu Romilor nacionalnă manjină. Romi inka kustă ȋn nji rȋndălići kumpănj, făr dă adekvatnă komunalnă infrakstrukturu ȋn njilegalizirană kăš. Ostatku dă populacijă pă éšću kumpănj să ujtă ka opasnă problem šȋ ȋn lok kit a lu lokalnă vlastur să ȋn bijă ćistă strategijă dă šćimbari dă ešće lokur ȋn lokur kari ar fi ugodnă dă kust šȋ kit ȋn a la smislă să surađivalskă ku a lu Romilor predstavniś, a lor să véđi kă aje nujă ȋn interes. Anj puće ka- šă, primer, Kozari Bok, kumpanji ȋn Zagreb, uli śeva ka alta kumpanji kari ku a ljij kvalitetnă rȋndălală šȋ kustu ar triji šȋ pă élci građanur kit să kušću ȋn jé.

   Ku a luj lukru šȋ upornostu Elvis baš dastaféle kust u omogućulit lu a luj familiji, lu a luj cȋgankă šȋ kupiji. Amnjov majbătȋrn fiśor ȋj student 5. Klasu a lu Srednja medicinska škola, majbătȋrnă fată ȋj studentică 2. klasu dă gimnaziji, a majtȋnără fată inka ȋj ȋn vrtić. Šȋ dakă mes pă zanimanji Tehničar ȋn cestovnă prometu mar pljinji 19 éj lukru ka ažutoru-asistent in ȋnvăcală Śintru a lu Romilor kupiji ȋn toku dă primaiškulă edukaciji  kari isto ka šȋ a lu kupiji a mej stov să fljuv primer ȋn kutotu, a dă čiljin ȋn ajé kit să vad vadă kum ku a lor voji šȋ găvărnjiśiji multă dajé să poći ažunźi ȋn kust. Kum šȋ sȋngur dă tot benj kănosk ljimba dă englez, śe mu omogućulit kit să fljuv pă da tot važnă ȋntrenacionlnă konferneciju šȋ kit să umblu pă pă mulći kăj păn Europa šȋ lume cara, pălingă ljimbă a lu Romilor Bajašilor šȋ ljiba dă hurvat lji poticălesk kit să ȋnvéci šȋ engleski.

  Foto: Phralipen

  Kandidatur pă izborur śe vinji pă a lor biraćur lju pripremilit śi ćistă program dă lukru kari u fi a lor ȋn tótăză. Făkătury dă strategijă pȋntru Romi šȋ usvajalală a lu Akcijski planu šȋ legaizacija dă tar objektur ȋn a lu Romilor kumopănj ku osigurzătă osnovnă komunalnă prikljućkur pă apă, struji šȋ plin u fin uma un parći dăpăizborur aktivnostur, a kari u obuhvatali šȋ maj mulći délje: Oj lukra pă ajé kit să osigurzăsk besplatnă dă gradilištur parcelur, bespovratnă potporur pȋntru rišilala dă stambnă ȋntribari, besplatnă užinur, upisnă lokur ȋn vrtićur šȋ maj maribroj dă a lu Romilor ažutoršȋasistentur ȋn primaiškulur, nji spunji Elvis šȋ lunźešći: Jedinstvenă Programu dă edukacijă unu ȋj dȋn a mélji majvažnăcegur ku kari planiralesk konačno să măj rišilala dă problemur a lu segregirană a lu Romilor iškulj. Pălȋngă merur Śintru majȋnbunjala kondicujurljé a lu kupiji šȋ tȋnjiri, Elvis u făkut šȋ program dă merur pȋntru ekonomskă osnaživanji a lu Romilor zajednică, ȋntri kari ȋs na primer , merur pȋntru maj mari zaposlula a lu pripadniši dă a lu Romilor zajednică ku osigurzală dă subvencijur a lu poslodavcur kari or da lukru a lu Romilor šȋ dă ćiljin a lu Romkinjur šȋ merur pȋntru osugurulală bespovratnă šȋ dă ćiljin  ažutari pȋntru dăsvăkutura dă nóvi obrtur. ȋntri prioritetur ȋn a luj lukru ka članu dă Županijskă skupštină Elvis u pus šȋ rišilala dă ȋntribare a lu divljă odlagalištur dă otpadur šȋ  gȋnójă pă podrućjur dă a lu Romilor kumpănj šȋ osigurzala dă la rȋnd vuzulala, a kum ȋn kumpănj ješći mari broj dă majbătȋrnj šȋ nemoćniś nu u mujtat njiš sustavnă grižă kari ar trăbuji să osigurzaskă šȋ a lu asta parći dă a lu Romilor populaciji.

  Tim dă kandidatur a lor program dă izborur śe vinji detaljno lju ulukrat, kum plinirzala dă aktivnostur aša šȋ a lor provodulala. Ȋn izbornă letku lu a lor biraćur, Romkinjur šȋ a lu Romi ȋn Međimurskă županiji, su or obratăli ku purunśală  Jăšec ȋn śe maj mari broj pă lokalnă izborur 16.5.2021. šȋ akuljiźec maj bună Méđimura!

  Komentiraj

  Unesite svoj komentar
  Unesite svoje ime