Vijeće EU-a usvojilo direktive za jačanje pravobraniteljskih institucija

Foto: pixabay.com

Sredinom svibnja Vijeće Europske unije usvojilo je dvije Direktive o standardima za tijela za jednakost s kojima bi provedba zakonodavstva EU-a usmjerenog na suzbijanje diskriminacije i ostvarivanje jednakosti trebala biti učinkovitija. Radi se o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o standardima za tijela za jednakost u području jednakog postupanja prema ženama i muškarcima te njihovih jednakih mogućnosti u pitanjima zapošljavanja i rada te Prijedlogu direktive Vijeća o standardima za tijela za jednakost u području jednakog zapošljavanja i rada prema osobama bez obzira na njihovu vjeru ili uvjerenje, invaliditet, dob ili seksualnu orijentaciju, jednakog postupanja prema ženama i muškarcima u pitanjima socijalne sigurnosti te u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga.

Nacionalna tijela za jednakost u Europskoj uniji – u Hrvatskoj to su institucije pučke pravobraniteljice i posebnih pravobraniteljica – ovim će direktivama ojačati jer će se, kao prvo, uvesti njihov zajednički minimalni standard za sve zemlje. Drugo, tijela za jednakost imat će veće ovlasti, posebno u provođenju istraga i rješavanju sporova u slučajevima diskriminacije, trebat će biti neovisna o vanjskim utjecajima, imati dostatna ljudska, tehnička i financijska sredstva, trebat će biti dostupna i pristupačna svim žrtvama i javne će se institucije trebati s njima savjetovati u pitanjima povezanima s diskriminacijom i jednakim postupanjem. Sve će države članice EU-a morati osnovati nacionalna tijela za jednakost, a nove direktive stupaju na snagu nakon objave u Službenom listu EU-a. Države članice svoje će zakonodavstvo u roku dvije godine morati uskladiti s odredbama direktiva.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime