Ostvarite jednokratnu financijsku pomoć za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

0
305
Foto: pixabay.com

Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine je na 10. sjednici održanoj 7. lipnja 2022. godine donijelo Kriterije za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Povjerenstvo kontinuirano tijekom cijele godine zaprima zamolbe za jednokratne financijske pomoći pripadnicima romske nacionalne manjine.

Jednokratna financijska pomoć moze se ostvariti za sljedeće svrhe:

 1. su/financiranje pripreme i provedbe projekata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kojima se:
 • poboljšavaju uvjeti i unaprjeđuje kvaliteta života romske zajednice
 • uspostavljaju uvjeti za kvalitetniji suživot pripadnika romske nacionalne manjine i zajednice u kojoj žive
 • sufinanciraju interni sustavi i priključci na javnu i komunalnu infrastrukturu
 • sufinancira prijevoz djece i udenika koji zive na izoliranim lokacijama u segregiranim naseljima, od/do predškolske ustanove i osnovne škole, ukoliko ne postoji obveza osnivačaa ustanove ilili sufinanciranje nije pokriveno do 100 posto od strane osnivača
 • sufinanciraju postupci legalizacije lokacija naseljenih pripadnicima romske nacionalne manjine
 • sufinancira sanacija štete na stambenim i društvenim objektima nastalih kao posljedica prirodnih nepogoda prema Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine, br. 16119), ukoliko iznos državne potpore nije dostatan za saniranje ukupne štete

  2. su/financiranje pripreme i provedbe projekata neprofitnih organizacija (udruga):

 • za poboljšavanje uvjeta i unaprjedenje kvalitete života romske zajednice
 • usmjerenih uspostavi uvjeta za kvalitetniji suZivot pripadnika romske nacionalne manjine i zajednice u kojoj žive
 • sufinanciranje manifestacija na državnoj razini od značaja za romsku zajednicu, uz dokaz pokroviteljstva nadležnih institucija
 • sufinanciranje provedbe posebnih programa Vlade Republike Hrvatske usmjerenih osiguranju zaštite prava romske nacionalne manjine u podrudju očuanja povijesnog identiteta i kulture sjećanja

         3. sufinanciranja potreba u području odgoja i obrazovanja za:

 • projekte ili potrebe dječjih vrtiia i drugih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i predškole, kojima je cilj pojačano učenje hrvatskog jezika, ukljudujući nabavu potrebnih didaktičkih sredstava i pomagala
 • nabavu knjiga za potrebe opremanja školskih knjižnica u osnovnim školama koje pohađaju i učenici romske nacionalne manjine
 • prehranu udenika u osnovnim školama ako skole nisu uspjele osigurati sufinanciranje roditeljskog udjela u prehrani učenika
 • pomoći nadarenim učenicima i studentima za ostvarivanje aktivnosti i programa u koje je učenik/student uključen, posebno aktivnosti i programa u koje su uključeni učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
 • troškove priprema za polaganje državne mature za učenike kojima isto nije organizirano u sklopu redovne nastave te troškove priprema za upis na visoka učilišta
 • troškove upisa i završavanja programa obrazovanja odraslih za stjecanje srednje školske spreme i/ili srednje stručne spreme
 • upisnine i školarine polaznika osposobljavanja odraslih u svrhu poboljšanja zapošljivosti i/ili nastavka visokog obrazovanja, ukoliko Hrvatski zavod za zapošljavanje  ne provodi mjere (osim osnovnog obrazovanja i osposobljavanja odraslih, sukladno odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja), za prvi upis u srednju školu ili upis od l. do 3. razreda nakon završene 22. godine života te dokvalifikacije ili završavanje 4. stupnja za sve odrasle pripadnike romske nacionalne manjine, neovisno o dobi
 • upisnine i školarine na ustanovama visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj do visine od 15.000,00 kuna
 • pohađanje tečaja stranog jezlka ilili informatike u cilju povedanja konkurentnosti na tržištu rada
 • nabavu sportske opreme i sufinanciranje povezanih troškova (kao što su troškovi putovanja na sportska natjecanja i kotizacije) za aktivne članove i natjecatelje u sportskim klubovima
 • organizirani prijevoz polaznika obrazovanja i osposobljavanja odraslih koji žive na izoliranim lokacijama u segregimnim naseljima

       4. sufinanciranje potreba pripadnika romske nacionalne manjine koji se nalaze u riziku od siromaštva, uz prethodno pozitivno mišljenje i/ili relevantne podatke nadležnog tijela, za:

 • nabavu radova, materijala i roba za unaprjeđenje životnih uvjeta u stambenim objektima socijalno ugroženih pripadnika romske nacionalne manjine te otklanjanje šteta uzrokovanih nenamjemim požarima, poplavama te ostalim nepredvidivim nepogodama i nesrećama na stambenim i drugim objektima, u visini do najviše 30.000,00 kuna
 • sufinanciranje liječenja, nabave lijekova i medicinskih pomagala, kada iznos na koji je podnositelj zamolbe ostvario pravo u okviru propisa kojima se ureduje obvezno zdravstveno osiguranje i prava u sustavu socijalne skrbi nije dostatan za pokrivanje ukupnih troškova liječenja, nabave lijekova i medicinskih pomagala, u visini do najviše 15.000,00 kuna.

Podnositelji zamolbe su neprofitne organizaclie, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge pravne osobe koje dodijeljena sredstva koriste za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine te fizičke osobe ili druge stranke koje zamolbe podnose u ime fizičkih osoba za rješavanje njihovih potreba.

Zamolba mora sadržavati kratki opis potrebe za koju se traži jednokratna financijska pomoć. Zamolbi mora biti priložena dokumentacija iz koje je vidljiv iznos financijske pomoći koja se traži (proračun projekta, troškovnik, ugovor o obrazovanju, ponuda, predračun i sl.). Zamolba se podnosi pisanim putem Povjerenstvu ili Uredu, s naznakom ,,za Povjerenstvo”, redovnom poštom na adresu Ureda, Mesnička 23, 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na adrese: ured@uljppnm.gov.hr ili povjerenstvo.nsur@.uljppnm.gov.hr.

Više o Kriterijima i načinu prijave kao i dostupni obrazac zamolbe dostupni su ovdje.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime