Objavljen Javni poziv za neposredno su/financiranje otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”)

0
65
Foto: pixabay.com

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada bačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta).

Predmet Javnog poziva za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta) je potpora mjeri sanacije lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš što predstavlja iznimnu opasnost za okoliš, prvenstveno zbog onečišćenja tla, zraka, površinskih i podzemnih voda i mora. Kao mogući izvor zaraza mogu direktno ili indirektno utjecati na zdravlje ljudi i živih organizama u okolišu.

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave koje:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • podnesu prijavu za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva,
 • dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovome Javnom pozivu,
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu, nemaju poslovne račune u blokadi,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju radova na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš za koje se odobravaju sredstva po ovom Javnom pozivu i sklope ugovor s Fondom.

Prijavitelji odnosno isključivo jedinice lokalne samouprave navedene u Zaključku mogu ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu u iznosu do 100 posto opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno najviše do 3.000.000,00 kn po jednoj prijavi, uz priloženu Izjavu (Obrazac 3.) da se lokacija “divljeg odlagališta” nalazi na području naseljenom pripadnicima romske nacionalne manjine, odnosno u njegovoj blizini. Ukoliko troškovi sumarno prelaze maksimalni iznos Fonda i iznos korisnika po jednoj prijavi, postotni udio Fonda se smanjuje.

Za sve ostale jedinice lokalne samouprave na području Republike Hrvatske dodjeljivat će se sredstva pomoći sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda u udjelu:

 1. do 80 posto opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske,
 2. do 60 posto opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka,
 3. do 40 posto opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Po ovom Javnom pozivu Prijavitelj može dostaviti jednu (1) prijavu za sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš kojom može biti obuhvaćeno jedna ili više lokacija na kojima se nalazi odbačeni otpad u okoliš. Ukupna raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznose 30.500.000,00 kn, od čega je:

 • 15.000.000,00 kn predviđeno za projekte koji se provode sukladno Zaključku,
 • 15.500.000,00 kn predviđeno za projekte koji se provode sukladno točkama 1., 2. i 3.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su sljedeći:

 • Plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova, izrađen od ovlaštenika Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša,
 • Geodetska snimka lokacija/e, ako se izrađuje,
 • Radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovom zbrinjavanju te oprema i radovi na uspostavi mjera sprječavanja ponovnog odlaganja otpada na očišćenim lokacijama,
 • Stručni nadzor nad uklanjanjem otpada odbačenog u okoliš.

Prijava za sufinanciranje sadrži sljedeću dokumentaciju:

 1. Obrazac 1 s općim podacima o Prijavitelju, potpisan ovjeren od odgovorne/ovlaštene osobe Korisnika,
 2. Informativna ponuda/e za uklanjanje odbačenog otpada u okoliš koja sadrži Procijenjeni iznos troška izrade Plana, procijenjeni iznos troška geodetske snimke lokacije/a, procijenjeni iznos troškova izvođenja radova (projektantska procjena), procijenjeni iznos troškova stručnog nadzora nad izvođenjem radova.
 3. Zapisnik/rješenje komunalnog redara i/ili zapisnik/rješenje o provedenom inspekcijskom nadzoru,
 4. Zemljišnoknjižne izvatke iz kojih je vidljivo vlasništvo čestica za lokacije na kojima se nalazi odbačeni otpad,
 5. Odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o sprječavanju odbacivanja otpada
 6. Potvrdu Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja Prijavitelja, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja prijave na Javni poziv,
 7. Potpisanu i ovjerenu Izjavu (Obrazac 2), pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, hoće li se PDV u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova koristiti ili se neće koristiti kao pretporez u obračunskom razdoblju,
 8. Za Prijavitelje koji ostvaruju 100%-tno financiranje od strane Fonda dostavlja se potpisana i ovjerena Izjava (Obrazac 3) od strane odgovorne/ovlaštene osobe Prijavitelja, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da se predmetna/e lokacija/e onečišćenog područja (“divlje odlagalište”) nalazile na području naseljenom pripadnicima romske nacionalne manjine, odnosno u njegovoj blizini,
 9. Izjavu (Obrazac 4) odgovorne/ovlaštene osobe da će jedinica lokalne samouprave do dana plaćanja računa osigurati vlastiti udio u troškovima uklanjanja otpada odbačenog u okoliš.

Sva obvezna dokumentacija, dostavlja se u tiskanom obliku i u elektronskom obliku na USB-u.  Zemljišnoknjižne izvatke iz kojih je vidljivo vlasništvo čestica za lokacije na kojima se nalazi odbačeni otpad,  na adresu:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Radnička cesta 80
10000 Zagreb
s naznakom
“Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš” (JP ZO 1/2022)
naziv i adresa prijavitelja.

Prijave se zaprimaju u Prijemnom uredu Fonda radnim danom od 8:30 do 15:30 sati ili poštom putem poštanskog ureda do 24 sata na dan zatvaranja Javnog poziva odnosno do iskorištenja ukupnih sredstava po ovom Javnom pozivu, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi. Svi obrasci i informacije potrebni za prijavu dostupni su ovdje.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime