Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima u 2022. godini

0
105
Foto: pixabay.com

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje raspisao je 17. prosinca 2020. godine Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2022. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima.

Pravo na stambeno zbrinjavanje može ostvariti stranka i članovi njezine obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu pod uvjetom da:

 • u vlasništvu ili suvlasništvu nemaju drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan odgovarajuće stambene površine na području Republike Hrvatske, ili ako isti nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili u zadnjih 15 godina prije podnošenja prijave na listu prvenstva odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti,
 • u vlasništvu ili suvlasništvu nemaju drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan odgovarajuće stambene površine u drugim državama u kojima borave odnosno u kojima su boravili, ili da isti nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili u zadnjih 15 godina prije podnošenja prijave na listu prvenstva odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti,
 • nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca na području Republike Hrvatske i nisu ostvarili odgovarajuće pravo na stambeno zbrinjavanje po nekom drugom propisu ili nisu ostvarili drugo srodno pravo na području država u kojima borave i u kojima su boravili.

Pravo na stambeno zbrinjavanje može ostvariti i osoba koja ima u vlasništvu ili suvlasništvu useljivu obiteljsku kuću ili stan čija je stambena površina najmanje 30% manja od propisane člankom 17. stavkom 1. Zakona, pod uvjetom da ste isti nalazi na području primjene Zakona.

Pravo na stambeno zbrinjavanje može se ostvariti na sljedeće načine:

 • najmom obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu (model A i C),
 • darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće model D),
 • darovanjem građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu korisnika i za izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu korisnika (model E),
 • darovanjem neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnog materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju (model B).

Pravo na stambeno zbrinjavanje ne mogu ostvariti osobe:

 • koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva iz Kaznenog zakona
 • koje su pravomoćno osuđene za kaznena djeca protiv Republike Hrvatske
 • koje su pravomoćno osuđene za kaznena djeca protiv života i tijela
 • koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv spolne slobode, protiv spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta te za kaznena djela protiv braka, obitelji i djece iz Kaznenog zakona odnosno za kaznena djela protiv spolne slobode i ćudoređa i kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži
 • koje su pravomoćno osuđene za kaznena djeca iz članka 3. stavka 1. Zakona o općem oprostu

Osobe koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela iz točaka 3. i 4. ne mogu ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje u slučaju pravomoćne presude na kaznu zatvora u trajanju od tri godine i više.

Za osobu za koju je potvrđena optužnica ili donesena presuda izdavanjem kaznenog naloga za kaznena djela iz točaka od 1. do 5, postupak utvrđivanja prava prekida se do pravomoćnosti sudske odluke.

Osoba koja ima u vlasništvu ili suvlasništvu useljivu obiteljsku kuću ili stan izvan područja primjene Zakona, bez obzira na površinu, ne može ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje.

Potrebna dokumentacija

Prijava za stambeno zbrinjavanje podnosi se na obrascu objavljenom uz ovaj javni poziv.

Uz prijavu za stambeno zbrinjavanje podnositelj je za sebe i sve članove obitelji na koje se odnosi prijava za stambeno zbrinjavanje obvezan priložiti presliku važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave kao i dokaze o ispunjavanju uvjeta za bodovanje prijave sukladno propisu o kriterijima za bodovanje zahtjeva/prijava za stambeno zbrinjavanje, i to ovisno o tome po kojem se kriteriju može ostvariti bodovanje:

– za djecu predškolske dobi izvadak iz matične knjige rođenih, za djecu na redovnom školovanju potvrdu škole, fakulteta odnosno druge obrazovne ustanove;

– obračunsku ispravu za isplatu plaće poslodavca ili ako osoba nije zaposlena dokaz o nezaposlenosti za punoljetne članove obitelji koji nisu na redovnom školovanju;

– uvjerenje o prebivalištu nadležne policijske uprave za sve osobe na prijavi;

– dokaz o najmu ili korištenju stambene jedinice, a za stanovanje u tuđoj stambenoj jedinici bez naknade potpisana izjava vlasnika stambene jedinice ovjerena kod javnog bilježnika;

– potvrdu nadležnog tijela o utvrđenom statusu člana obitelji smrtno stradalog, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane;

– potvrdu nadležnog tijela o utvrđenom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili ratnog vojnog invalida pripradnika Hrvatskog vijeća obrane;

– dokaz o utvrđenom invaliditetu;

– potvrdu nadležnog tijela o utvrđenom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane;

– pravomoćnu sudsku presudu o počinjenom nasilju u obitelji;

– potvrdu o statusu prognanika, povratnika i izbjeglice.

Način podnošenja prijave

Prijava za stambeno zbrinjavanje podnosi se na obrascu nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na stambeno zbrinjavanje i obvezno sadrži:

– ime i prezime podnositelja prijave te ime i prezime svih članova obitelji za koje se podnosi prijava

– broj OIB-a podnositelja prijave i svih članova obitelji te JMBG ako ga podnositelj prijave posjeduje

– adresu prebivališta i/ili boravišta

– ime i prezime opunomoćenika za primanje pismena i njegova adresa (ako podnositelj prijave živi u inozemstvu)

– naznaku i opis modela stambenog zbrinjavanja koji se traži

– vlastoručni potpis podnositelja prijave.

Nepravodobne i neuredne prijave neće se bodovati niti uvrstiti na liste prvenstva.

Pravodobne i uredne prijave uz koje nisu priloženi dokazi za bodovanje uvrstit će se na liste prvenstva, ali se neće bodovati.

Način objave bodovnih prijava

Pravodobne i uredne prijave boduju se u skladu s propisanim kriterijima i uvrštavaju na liste prvenstva koje sastavljaju za općine i gradove nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na stambeno zbrinjavanje za tekuću godinu, boduju ih do 15. ožujka 2021. godine i objavljuju na svojim mrežnim stranicama i oglasnoj ploči.

Bodovane prijave na liste prvenstva razvrstavaju se po modelima stambenog zbrinjavanja, a sadrže redni broj, ime i prezime podnositelja prijave, broj članova obitelji i broj bodova.

Na objavljene liste prvenstva podnositelji prijave imaju pravo podnošenja primjedbe u roku od osam dana od dana njihove objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči, a izvršne liste moraju biti objavljene do 31. ožujka 2021. godine.

Prijava za stambeno zbrinjavanje podnosi se u razdoblju od 1. siječnja do 31. siječnja 2022. godine. Obrazac za prijavu dostupan je ovdje.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime