Romska politička škola za aktivniju participaciju Roma u odlučivanju

Foto: pixabay.com

Iako se posljednjih godina povećalo sudjelovanje Roma i Putnika u političkom i javnom životu, brojni među njima, osobito žene i mladi, još uvijek se susreću s društvenim preprekama kao rezultatom predrasuda, a koje ometaju njihovo učinkovito sudjelovanje. Posljedično, onemogućeni su sudjelovati u donošenju odluka koje na njih utječu, zbog čega se potkopava i njihova mogućnost da se maknu s društvene margine. Povećanje njihove zastupljenosti u lokalnim, nacionalnim i europskim tijelima te njihova političkog angažmana tako je jedan od nužnih koraka ka poboljšanju njihovih životnih uvjeta i inkluziji.

Upravo s tim ciljem Vijeće Europe je krajem 2015. godine uspješno provelo pilot-projekt Romske političke škole u Bosni i Hercegovini, a potom 2017. godini u Portugalu i Turskoj u partnerstvu s romskim organizacijama. U jesen 2018. godine slična škola obuke pokrenuta je i u Italiji, a 2019. u Ukrajini. U okviru sadašnjih financijskih mogućnosti, Vijeće Europe kontinuirano prati započete procese, a 10. rujna ove godine financiralo je i pokretanje Romske političke škole u Solunu u Grčkoj te u Figueiri da Foz u Portugalu koju vodi u suradnji s Udrugom Romkinja iz Dendropotamosa u Grčkoj i Ribaltambicao udrugom za ravnopravnost spolova u romskim zajednicama u Portugalu.

Cilj ovih škola upravo je poticanje političkog i javnog sudjelovanja Roma i Romkinja te njihovo približavanje lokalnim, nacionalnim i europskim tijelima za donošenje odluka, istovremeno težeći promicanju njihova aktivnog sudjelovanja i interakcije s javnom upravom, kao i njihove prisutnosti u javnoj sferi. Program obuhvaća političko i javno sudjelovanje i romsku populaciju, ravnopravnost spolova i sudjelovanje Romkinja, identitet i kulturu, vještine javnog govora i rasprave, simulaciju konferencije za novinare s predstvanicima političkih stranaka, obuku o ljudskim pravima i digitalnim vještinama među ostalim temama, izvještava Vijeće Europe.

Nastavak djelovanja Romskih političkih škola, obuke i mentorstva, određen je u okviru Strateškog akcijskog plana za uključivanje Roma i Putnika (2020 – 2025) koji je usvojio Odbor Ministara Vijeća Europe. Uz povećano sudjelovanje pripadnika romske zajednice i Putnika u javnom i političkom životu, očekivani rezultat je i jačanje kapaciteta državnih i lokalnih vlasti pri izradbi i provedbi planova, politika i projekata kao aktivnih mjera uključivanja, kao i povećanje kapaciteta lokalnih vlasti za pristup i korištenje lokalnih i međunarodnih sredstava, osobito fondova EU-a, za podršku njihovim strategijama uključivanja Roma.

Upravo zato temeljni preduvjet za rješavanje problema unutar romskih zajednica je razvijanje odnosa uzajamnog povjerenja između lokalnih uprava i lokalnih romskih zajednica kako bi se osigurala učnikovita suradnja te pravilno korištenje domaćih i vanjskih resusrsa. Tako je vrlo bitno imati romske predstavnike u jedinicama lokalne samouprave, općinskim i gradskim vijećima, koji bi potaknuli provođenje postignutih dogovora i projekata te u njima sudjelovali.

Objavu ovog teksta podržala je Agencija za elektroničke medije

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime