Objavljen Javni poziv za prikupljanje prijedloga za imenovanje članova Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, iz reda pripadnika romske nacionalne manjine

0
32
Foto: pixabay.com

Sukladno Odluci o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, usvojenoj na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 23. lipnja 2021., Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske raspisao je javni poziv za prikupljanje prijedloga zaimenovanje članova Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, iz reda pripadnika romske nacionalne manjine.

Vlada Republike Hrvatske je 23. lipnja 2021. donijela Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine čiji je primarni cilj unaprjeđenje ukupne integracije pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj te smanjivanje jaza između pripadnika romske nacionalne manjine i ostatka populacije u ključnim područjima intervencije usklađenim sa Strateškim okvirom EU za jednakost, uključivanje i participaciju Roma do 2030. godine. Nacionalnim planom predviđeno je osnivanje Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Tako se pozivaju  koordinacije vijeća romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, vijeća i predstavnici romske nacionalne manjine u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te udruge romske nacionalne manjine da predlože kandidate za članove Povjerenstva.

Prednost pri izboru imat će kandidati koji aktivno sudjeluju u promicanju tolerancije i razumijevanja prava pripadnika romske nacionalne manjine, uključujući i različite skupine unutar romske zajednice te koji na taj način svojim ukupnim djelovanjem doprinose unaprjeđenju razumijevanja, snošljivosti i dijaloga, kako unutar romske nacionalne manjine tako i šire zajednice. Prilikom izbora kandidata vodit će se računa o udjelu pripadnika romske nacionalne manjine u pojedinim županijama te zastupljenost žena i mladih.

Prijedlog za člana Povjerenstva podnosi se u pisanom obliku putem elektroničke pošte i mora sadržavati sljedeće:

 • naziv koordinacije, vijeća, predstavnika ili udruge koja predlaže kandidata za člana Povjerenstva
 • ime i prezime kandidata, adresa i telefon i/ili mobitel
 • razloge zbog kojih se kandidat predlaže te kratki opis aktivnosti koje je kandidat poduzimao u cilju unaprjeđenja tolerancije i razumijevanja među pripadnicima romske nacionalne manjine i široj zajednici te na koji način planira ubuduće doprinositi navedenom cilju
 • potpis ovlaštene osobe
 • pečat.

Uz pisani prijedlog za člana Povjerenstva moraju se, za svakog od njih, priložiti:

 • potpisana izjava kandidata o prihvaćanju kandidature za člana Povjerenstva
 • potpisan životopis kandidata
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • izvod iz popisa birača iz kojeg je vidljiva pripadnost romskoj nacionalnoj manjini
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv predloženih kandidata ne vodi sudski postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Uz prijedlog se može priložiti i:

 • dokaz o sudjelovanju u radu povjerenstava i radnih skupina koje su u vezi s ljudskim pravima i pravima nacionalnih manjina
 • dokaz o stručnim i drugim priznanjima.

Prijedlozi kandidata s potrebnim prilozima u skeniranom obliku dostavljaju se Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih prava, isključivo putem elektroničke pošte na adresu: ured@uljppnm.gov.hr.

Svaki predlagatelj može podnijeti više prijedloga za člana Povjerenstva.

O izboru prijedloga članova Povjerenstva iz reda romske nacionalne manjine odlučivat će posebna Komisija koju imenuje ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, predlaže se ukupno sedam članova.

Rok za dostavu prijedloga je četvrtak, 1. srpnja 2021. godine, do 23:59 sati. Sve informacije o prikupljanju prijedloga nalaze se ovdje.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime