Amari sakogivesi bukji

0
86
Foto: Phralipen

Eksperiensija katar kola so istarde pe pere bukjasa ja lije te keren familijako biznisi

Stevo Gjurdjević, Kherutnipe “Kudeljnjak Nevenka”, Bjelovar

Pe čhavengo sebepi thaj lengo butikeribe, anglal dešupanč berša kerdem o kherutnipe “Kudeljnjak Nevenka”, vakerda amenge ko lafikeribe o Stevo Gjurdjevič, savo so dzivdisarel thaj kerel bukji ano Bjelovar. O kherutnipe si specijalizirimo baš psihahekre nasvale. E Stevoski bori Slavica thaj i čhej Suzana akana arakhen ohto dzenen, so si maksimalno numero dikhindor o kapacitetora.

“Naj gova nesavi bukji so anel love” phenda ko lafikeribe “te manglen o manuša sosi tumende te ovol len arakhibasko osiguribe, kvalitetno hape, kafava, emiši thaj aver em love niačon”. Te kerel pe bukji phurencar thaj manuša so si bitakatesa ko lengo kherutnipe, ulavdo e psihake nasvalencar, trubul haljovipe thaj kamipe.”Sa von roden sama, mangen te ovoen ašunde” vakjarel o Stevo thaj dzipherel: “Si amen avlija sar parko thaj sam paše dzi dizjako centro,  katar socijalnikano aspekto o pacijentora naj izolirime thaj ulavde katar avera. Ko majbaro numero  si manuša save si ko 40 thaj 50 berša save so si but intelegentna thaj kolencar šaj lačeste te komunicirisaren. Manuš našti sakana te lel anglodikhibe sa o situacije so ka oven ko dzvdipe  thaj gijate jek katar pacijentora sasa la izlivo ani gogi, sasa kerdi operacija  thaj ačili bi pe familijako. Amende si thaj jek rajo savo so pindzarav le panda katar ternipe savo so lija te pijol thaj amende avilo palo lesko sasljaripe ki psihijatrijako hospitali. Panč berš amende si jek koro pacijento, numa interesnikano si so vov sakana korkori dzal te phirel ani diz tha pindzarel sako kotor katar drom”.

Kana kerel lafi sar šurarkerda, sar putarda kaja bukji, o Stevo Gjurdjevič del pe gogi ko predrasude  katar i mahala so si romane preperibasa, a o manuša nimangenasa  te den pumare dzenen katar familije te bešen leste,Vakjarena sa: “Nidav mngre te bešol ko Rom!” Vaktesa sar so avenasa pacientora, o vjavahari katar i mahala sa akana aver thaj I bukji dzal angle. O pozitivnikano eksperiensi  sasa katar baro dzanlipe.

Sultan Haliti, Modako salono “Nino”, Sisak

“Sasa man bah, so anglal biš berš modat lija te kjerol kinobikinibaski bukji (trgovija) šejencar, thaj kana agorsardem kinobikinibasko sikljovibe, šajsa te kjerav bukji ki familijaki firma”, vakjarda o Sultan Haliti, savo so majbut katar deš berš lel than ko bikjako organiziribe, numa kjerol bukji thaj sar manuš so biknol ko Modako salono “Nino”, Sisak. Phenel kaj kava  čunada leske muke ko rodipe bukji, hali savestar nakhen leske amala.

Foto: Phralipen

Ko šuru najsa lese gijate minsalo kalese sar anglunipe, numa beršencar katar  bukjako ekspiriensi dikhlja o šajdipe sar te zaradil pe familijake. “Trujal gova so agive naj lokheste, sose nekana zaradiv salde te učarav o hardzi, numa šukar si so naj man dzipherde hardzipa sar kirija baš lokali”. Majbaro kotor katar problemora nakhada len lesko dat Jeton Haliti savo so pe takateja  tjak malesko kvaliteti, resarda harne vaktose te crdel baro numero mušterije. Lenge rekomendacije kerda te aven mušterije thaj katar avera dizja sar Kutine, Osijeka, Popovače, Velike Gorice i Zagreba.”O manuša katar majckne thana sar o ničale mušterije mangen o individualnikano butikeribe sar so našti te ovol len ko kinobikinibaske centrora” vakjarel o Sultan. “Gijate dikha thaj so rodel pe ko kurko thaj adaptirile mujal amaro zaruripe thaj bajrara o asortimano katar muršane šeja sose e muršenge si majlokheste ko jek than te kinen sa so trubul le katar kalcuja dzi setrave pantulencar.Ulavdo sem garvasjalo e muršane kolekcijake  katar panšel gada ko turli modela, renke thaj egzamplora. Ni trubil te bistra kaj o fijatora si  te šaj sako te lel thaj si len lačho kvaliteto.” Sar terno manuš o Sultan ani familijaki tradicionalnikani bukji anda thaj nevipe golesa so i bukji buhjadra golesa so o informacije čuvel ano interneto, ano Facebook thaj aver socijalnikane sepetke, bajrarda o numero katar elegantna šeja premal manušengo  intereso. Ko agor katar lafikeribe, vakjarindoj katar po dzuvdipe thaj pi bukji, o Sultan pahandija kaj o Sisak si lačho than te kerel pe familijaki bukji sose ano majckno than savore pindzaren le thaj si le but amala save so si len pakjiv, so si bare dzanlipastar jeke Romeske. “Nikana khanikasa najsa amen problemo  sose e mnauša ikjaren amen ani gogi palo šukar thaj o šukar hango šunol pe dureste”, vakjarda ko agor o Sultan.

Adem Canoski Gušani, dučano “Istrian Shop”, Pula

“Kana ka čhinaven korkoro  te keren tumari bukji, zaruri si te ovol tumen bari mangin te keren bukji, sose ko jek vakjti ka trubul te keren duj bukja jekhe dromestar. O dučano telo alav ‘Istrian Shop’ trujal gova so si me dake ko alav sa e bukja sip e mande”, vakjarda amenge ko šuru katar lafikeribe o Adem Canoski katar i Pula. Sebepi bukjako organiziribe o Adem thaj leski kamli keren bukji thaj sar kinobikinibaske manuša. Ko Pulako centro majbut biknen hape, pipe thaj tutuno, numa thaj avera buča so si katar intereso e turistenge, sar suvenirora,  kroacijake inkalija sar avgin thaj maslinengo šarlagano.

“Dikhindoj kaj sam teli kirija ko dizjako than,o hardzipe si but učo thaj golese dzana te kjera bukji po dešuštar-dešupanč ari te šaj te ikala diso majbut te šaj sa te pokina. Numa me naj te ačav gova mangav te phenav vi e ternenge kaj sode te ovol pharo nitroman te činaven sose te ovol tut bukji agive si bare dzanlibastar thaj golesa te ovol tumen love.” Trujal kava o Adem kerel arka pe jerienge thaj ano hosteli savo so si len thaj ko jek si šukar studento ano Fakulteto baš menadzmento ano turizmi thaj ugostiteljstvo ani Opatija. Phenel kaj I teorija savi so sikljol ano fakulteto del le arka ki leski bukji, numa sar majdzanlo bukjake si o elementi  katar praktikani bukji thaj o eksperiensi.

Foto: Adem Canoski Gušani

Suada Avdi, servis “Diamant”, Poreč

“Me kamlesa phutardem servisi baš užarkeripe ‘Dijamant’. Amen sam neve thaj sa panda kida e lila save so trubun amen. I užakeribaski bukji amenge naj neso nevo sose disave berša kerasa bukji ano avera firme. Kava berš kerdem bukji ano kampi Lanterni thaj me bukjake sema ašardi thaj golese šaj te kerav mngri firma thaj te kerav bukji kvalitetno”, vakjarel i Suada ko lafikeripe baš Phralipen.

Nikana baš peste thaj laki bukji najsala negativnikane kritike, a o ašaripe sasa lake motivo te sikljol diso majbut baš užarkeripe so keren aver firme ano Poreč thaj Pula, athinale katar klientora, te kerel pe bukjako plano thaj te dikhel pe sode manuša ka den ani bukji. “Mangav te lav bukjake čhajen, romnjen, numa thaj muršen a o berša naj katar dzanlipe. Šaj te oven romanja ja  roma numa thaj avera nacionalitetora. Katar baro dzanlipe si te ovol haljovipe.” Ko pučipe, preporučil li e ternenge te keren korkoro peske buki, dija dzovapi kaj sako terno manuš  savo so mangel thaj si le vizija šaj kerel, sose katar ekspiriensi siklili kaj svako so mangel te kerel bukji sakana si so te kerel bukji. Phenda kaj si but pharo te vazdel pe biznisi kolenge save so naj len edukacija sose o dzanlipe pesa crdel thaj sigurnost. Garvasjale vakjarol kaj voj agorsarda sikljovni thaj kana šaj dzal ko dzipherde seminara thaj edukacijake vorkošora.

Branko Đurđević baš eksperiensi ani kompanija  “Rubac – Tex d.o.o.”, Darda

Ano 1997 berš Branko Dzurdzevič pe familijasa irisajlo andari Germanija thaj ko avutno berš putarda fabrika baš teluno uravipe Rubac – Tex. Gova sasa te keren pe čhavorikane, dzuvljenge thaj muršenge teluno uravipe thaj šeja sovimaske. Sa o surovine (matrijali,thava, čipka thaj aver) anena sa katar Germanija kaj so ikjarde  šukar kontaktora. Sasa len vi mukin baš mobolnikano kinobikinipe  thaj biknena sa ano Dardi, Beli Manastir  thaj Osjek.“Atraktivno si o asortimano e phurenge thaj gola save si majthule manuša, sose kala bukja sasa majhari ko avera  thana”, vakjarda o Branko thaj phenda kaj o bikinipe sasa šukar, ulavdo ano Osjek. Pherde efta berš sasa len lačho thaj normalnikano dzuvdipe, numa: “Ano 2003 berš hošisardam o avgo nišanora katar ekonomikani kriza, a trujal gova ani Slavonija avile thaj o Kinezora  save so kerena sa kinobikinipe. Lengo mali najsa kvalitetno numa sasa majckne fijatesa, amende šaj te kinen salde jek šej, a lende jeka jeke lovenge trin šeja. Gijate cra pocra phandijam o inkalipe thaj o kinobikinipe. Ko 2009 berš me em mi romni dzelam ani penzija katar 2014“. Pučlam le sar dikhel ko gova o terne te putaren gasave firme thaj te keren plesutni bukji, samasa dija dzovapi kaj ko šuri katar 2000 berš sasa majlokheste te kerel pe: “O porezo thaj sa so trubilasa te pokinel pe najdsa but kuč a e manušen sasa len love thaj šajsa te kinen em o kinobikinipe bajrolasa“.

Senad Bedič firma baš kanalizacijako putaripe thaj sa e pajesko ingjaripe (Mala Subotica)

Palo šove beršengo ekspiriensi  kerindoj bukji ko avera manuša, o Senad Bedič anglal šov čhon  činada te putrol peri firma baš kanalizacijako putaripe thaj sa e pajesko ingjaripe. Kerel bukji ani sahni Međimurijaki komuna,  a ko paluno vakti dikhel sar te putrel thaj ko Varaždin. “Majangle manglem te sikavav kaj o Roma keren šukar bukji thaj kvalitetno thaj naj dzanlipastar savo nacionaliteto san numa te kereil i bukji šukar thaj kvalitetno”, vakjarda ko lafikeripe o Senad Bedič. Dzanlipastar si thaj te kerel pe marketing flajerencar thaj aver štembilime bukja thaj veb rig baš pi firma. “Akanase kerav bukji korkoro numa mangav  te bararav i bukji. Tgaj ka čuvav ani bukji  panda manušen thaj ka kinav panda disave mahine”, phenda ko agor.

Foto: Senad Bedić

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime